Om OPM

Om OPM

Optimized Portfolio Management Stockholm AB (OPM) är ett svenskt fondbolag grundat 2003. Vi erbjuder aktivt förvaltade fonder inom globala alternativa tillgångar. OPM har även utvecklat metodik och verktyg för strategisk portföljkonstruktion, behovsanalys och riskkontroll.

OPM har en uttalad ambition att vara en positiv kraft inom finansmarknaden för ökat ansvar och social delaktighet. Vi arbetar och investerar i enlighet med det globala initiativet PRI  (Principles for Responsible Investments) och är medlemmar i den svenska organisationen SWESIF. Vidare genomför vi tillsammans med Institutional Shareholder Services (ISS) löpande en ”Norm-Based Screening” av samtliga fonders innehav. Vi stödjer även Rädda Barnen samt Läkare Utan Gränser genom deras program ”Företagsvän”. Vidare klimatkompenserar vi verksamheten i samarbete med organisationen Vi-skogen vilket innebär att vi bekostar plantering av träd ibland annat Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Läs även mer under avsnitten ansvarsfulla investeringar och socialt ansvar.

OPM står under Finansinspektionens tillsyn och använder PWC för revision och oberoende granskning. OPM drivs som ett oberoende fondbolag och ägs av Carneo AB. Mer ingående information om Carneo-gruppen finner ni på bolagets hemsida www.carneoam.com.

Bolagets organisationsnummer är 556648-6832. Bolagets kapitalbas var per Q4 2017 12,9 MSEK och nedan bifogas bolagets årsredovisning. Nedan bifogas även styrelsens riktlinjer för bästa möjliga resultat, ersättning, etiska frågor och godkända motparter.

Ladda ner

Investeringsfilosofi

OPMs investeringsfilosofi är fundamental, fokuserad och analysdriven. Den bygger på fyra hörnstenar:

Portföljperspektiv 

 • All förvaltning sker med tydlig målsättning avseende risk, korrelation och avkastning med mål att skapa mervärde i alla tre dimensioner. Flertalet lösningar optimeras för att erbjuda låg systematisk risk relativt aktier. Detta görs då flertalet lösningar optimeras att utgöra komponenter i portföljer och aktierisk är den dominerande risken i nära alla finansiella portföljer
 • Antalet innehav är helt underordnat analysen av inbördes korrelationer. Vi vill att våra aktiva val av tillgångar skall ge bästa möjliga avkastning varför våra portföljer därför är fokuserade till relativt få innehav.

Systematiska beslutskriterier 

 • OPM utvecklar kontinuerligt systematiska beslutskriterier som ständigt utvärderas och uppdateras. Detta gör vi för att kunna leverera ett konsistent och förutsägbart mervärde
 • För att minimera fel och effektivisera det operationella arbetet har detaljerade processer implementerats inom fondförvaltning, riskhantering och administrativa rutiner. Dessa processer följs med hög disciplin och uppdateras kontinuerligt

Innovation

 • Utgångspunkten för varje steg i OPM:s förvaltningsarbete är att utnyttja den senast fastlagda teoribilden inom såväl fundamental som kvantitativ analys
 • OPM ifrågasätter sedan ständigt dessa etablerade teorier och samband för att skapa egna hypoteser, teorier, modeller och strategier

Långsiktighet

 • Inom de olika förvaltningsmomenten läggs fokus på de långsiktiga värdedrivande variablerna
 • Kortsiktiga beslutskriterier simuleras över längre perioder för att säkerställa att de adderar värde över tid

Målsättning

OPM är ett fondbolag med en övergripande målsättning att leverera finansiella lösningar som har hög riskjusterad avkastning i kombination med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknader.

Fonderna optimeras för att fungera som komplement i traditionella portföljer och där bidra till att hela portföljen effektiviseras. Utgångspunkten är att den rationella investeraren bör utvärdera portföljinvesteringar utifrån förväntad marginalavkastning relativt förväntad marginalrisk.

diagram

Optimerad lösning = F (förväntad risk, förväntad avkastning, förväntad korrelation med aktie- och räntemarknader)

Ansvarsfulla investeringar

OPM bedömer att det finns ett generellt positivt samband mellan målet om god riskjusterad avkastning för fonderna och god etik hos de företag som fonderna direkt eller indirekt investerar i. Detta då värden idag förändras i allt snabbare takt och dessa frågor blir allt viktigare och drivs av såväl myndigheters regleringar som kunders köpbeteende. Således bedöms det sällan vara så att det uppstår intressekonflikter mellan målet om god riskjusterad avkastning och dessa uppsatta riktlinjer. Tvärtom tror OPM att dessa riktlinjer kommer att gynna fonderna med ökad avkastning och lägre risk.

Att ta ansvar för såväl medmänniskor som samhälle har alltid varit en viktig del av OPM:s bolagsfilosofi. OPM började sin verksamhet inom fondandelsfonder som investerar i hedgefonder. Inom denna inriktning har OPM tillsammans med Ethix SRI Advisors utvecklat en egen ansats för ansvarsfulla investeringar inom hedgefonder. Då det finns många utmaningar med etiskt granskade investeringar inom denna tillgångsklass har ansatsen uppmärksammats internationellt, bland annat av Financial Times.

Dessa riktlinjer för ansvarsfulla investeringar omfattar samtliga fonder som förvaltas av OPM och tillämpas i enlighet med en fastställd handlingsplan. riktlinjerna uppdateras vid behov och beslutas av Bolagets styrelse.

OPM:s syn på etik och ansvar

OPM arbetar i enlighet med det globala initiativet för investerare, PRI – Principles for Responsible Investments (se nedan), och har även åtagit sig detta formellt genom att signera ett åtagande att följa principerna.

OPM genomför även tillsammans med Ethix SRI Advisors AB löpande en systematisk granskning av såväl innehaven i fonderna som innehav i de underliggande hedgefonder OPM investerar i. Granskningen är en ”Norm-Based Screening” för att identifiera företag som bedöms vara involverade i överträdelser av internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption.

Bolagets syn gällande etik och ansvar är att företagen – utöver de lagar, regler och affärsseder som gäller där företaget verkar – följer internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption. Dessa normer finns formulerade som tio principer i det globala initiativet för företag, FN:s Global Compact (se nedan).

OPM är samtidigt medveten om att företag verkar under olika villkor beroende på var i världen de bedriver sin verksamhet. Villkoren kan avvika starkt från det som är vanligt i Sverige och från det som fastställts i internationella överenskommelser. Detta är ofta fallet i tillväxtmarknader, bland annat beträffande korruption, arbetsförhållanden och miljöskydd.

 

Ladda ner

Organisation

Svante Linder (VD)

 • Svante har över 20 års erfarenhet från finansbranschen och kommer närmast från rollen som COO för Carneo AB.
 • COO, Sjunde AP-fonden
 • Civilekonom från Stockholms Universitet

Susanne Aavik (vVD och administrativt ansvarig)

 • Ansvarig för administrationen av de onoterade investeringarna av Skandias portföljer
 • Ansvarig för administrationen av riskkapitalfonder på Life Equity Advisors
 • FEI, Företagsekonomiska Institutet

Roger Johanson (CIO)

 • Chef för Skandias riskkapital- och infrastrukturinvesteringar.
 • Biokemi och Molekylär biologi, Kungliga Tekniska Högskolan

Simon Reinius (Ansvarig för globala aktier)

 • Grundare och ansvarig för Investor AB:s Equity Trading. Simon arbetade även inom de strategiska innehaven med ansvar för ABB och Electrolux
 • Utvecklare av makroekonomiska modeller på Stiftelsen Det Naturliga Steget. Dessa modeller implementerades sedan i fonden Svensk Miljöfond som idag förvaltas av Robur
 • Civilekonom från Stockholms Universitet, finansiell inriktning

Martin Alm, fd Larsson (Ansvarig för hedgefonder)

 • CFO, Wahlstedt Sageryd Financial Services
 • Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, finansiell inriktning

Tom Berggren (Ansvarig för Private Equity)

 • VD Svenska Riskkapitalföreningen
 • Medgrundare och styrelseordförande Stockholm Fondkommission
 • VD Berggren Investment Management AB med investeringar och styrelseuppdrag i private equity-finansierade bolag
 • Konsult LEK Partnership i London, Boston och Bryssel
 • Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, finansiell inriktning

Henrik Hedblom (Riskansvarig)

 • Analytiker på Iggesund
 • Civilekonom från Stockholms Universitet, finansiell inriktning

Emanuel Furubo (Analytiker)

 • Ericsson, Accounts Receivable Department
 • Warwick Business School, MSc Finance and Economics
 • Uppsala University, BSc Business and Economics

Peter Schlegel (Senior Associate)

 • Projektledare, kommunikation och ägarstyrning, Sjunde AP-fonden
 • Fondadministration, Sjunde AP-fonden
 • Civilekonom, Stockholms Universitet

Anna Cumzelius (Regelansvarig & Klagomålsansvarig)

 • Advokat på Harvest advokatbyrå

Dag Wetterberg (Dataskyddsombud)

 • Advokat på Wetterberg Advokatbyrå

Viveka Ekberg (Styrelseordförande)

 • Styrelseledamot, Nordic Cross Asset Management AB
 • Norden-chef, Morgan Stanley Investment Management

Karin Burgaz (Styrelseledamot)

 • Styrelseledamot, Carnegie Fonder
 • Styrelseledamot, Nordic Cross Asset Management AB
 • Certifierad ledarutvecklare, Nya Ledarskapet

Christoffer Folkebo (Styrelseledamot)

 • VD, Carneo AB
 • VD, Max Matthiessen

Arne Lindman (Styrelseledamot)

 • Styrelseordförande, Carneo AB
 • VD, Fidelity International Asia Pacific

Oberoende kontroll

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs med en god intern kontroll och att regler följs. Som ett led i detta har styrelsen tagit fram omfattande och detaljerade riktlinjer och policy dokument till organisationen. VD är ansvarig för att upprätta en organisation som följer uppsatta regler och riktlinjer. Utöver den kontroll och uppföljning som genomförs i affärsverksamheten finns tre från verksamheten skilda oberoende kontrollfunktioner:

Riskkontroll

Riskkontrollfunktionen är en från verksamheten oberoende funktion vars ansvar är att övervaka koncernens risker, i första hand operativ risk, kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk. Ansvarig är Henrik Hedblom.

Compliance

Funktionens uppgift består i huvudsak i att säkerställa efterlevnad av de regelverk som gäller för finansmarknaden samt att assistera styrelse och ledning med att kontrollera och regelbundet bedöma om de interna regler och rutiner som utarbetats för att uppnå en god regelefterlevnad är lämpliga och effektiva. Funktionen utvärderar även de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa eventuella brister, bistår verksamheten med råd och stöd såvitt gäller framtagandet av interna regler samt utbildar och informerar internt i regelverksfrågor. Ansvarig är Anna Cumzelius, Harvest Advokatbyrå.

Internrevision

Internrevisionen granskar och utvärderar processerna för riskhantering, styrning och kontroll i koncernen med fokus på operativa risker. Internrevisionen är oberoende från den operativa verksamheten och rapporterar till styrelsen. Internrevisionen granskar såväl löpande verksamhet inom linjeorganisationen samt koncernens olika funktioner för riskkontroll. Internrevisionen agerar även rådgivande till verksamheten gällande operativa risker. Internrevisionens arbete baseras på en årlig revisionsplan som grundar sig på en riskbaserad utvärdering av verksamheten och processerna för riskhantering, styrning och kontroll i koncernen. Planen definierar de mest troliga riskerna och målen med revisionen. Funktionen är utlagd på Mikaela Grundberg på KPMG.

Ladda ner

Samarbetspartners

OPM har som uttalad strategi att i hög grad arbeta med underleverantörer/partners för de delar av verksamheten som ligger utanför ren förvaltning. Vid val av parters är vår utgångspunkt att arbeta med ledande företag inom varje segment.

Inom fondförvaltning

 • Fondadministration: ISEC Services AB (ISEC)
 • Depåbank: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
 • Revisor: Öhrlings Pricewaterhousecoopers (Sussanne Sundwall)
 • Risksystem: AlternativeSoft
 • Juridik: Harvest Advokatbyrå
 • Etisk granskning: Institutional Shareholder Services (ISS)

Inom OPM

 • IT och IT-säkerhet: C.A.G
 • Ekonomibyrå: Azets
 • Juridik: Harvest Advokatbyrå
 • Revisor: Öhrlings Pricewaterhousecoopers (Sussanne Sundwall)
 • Internrevision: KPMG (Mikaela Grundberg)
 • Skatterådgivare: PricewaterhouseCoopers
 • Dataskyddsombud: Advokat Dag Wetterberg

Inom försäljning, plattformar och distribution

 • Avanza
 • Carnegie
 • Danica
 • Exceed
 • Folksam
 • Fondmarknaden
 • Garantum
 • Globalinvest
 • Max Matthiessen
 • MFEX
 • Movestic
 • Nordnet
 • PPM
 • Skandia
 • Strukturinvest
 • Swedbank
 • Söderberg & Partners
 • Zikta

Socialt Ansvar

Sedan flera år tillbaka stödjer OPM Rädda barnen som arbetar både i Sverige och internationellt för de barn som har det svårast. Vi har valt att stödja dem eftersom de arbetar högt och lågt med att inkludera barn i det offentliga rummet samtidigt som de också går in med direkta akuta insatser i kris- eller krigsdrabbade områden. Sedan ett par år tillbaka är vi även så kallad Företagsvän till Läkare utan gränser. Deras verksamhet är politiskt obunden och medlen kommer till största del från privata sidan vilket skapar en handlingsfrihet som är värd att värna om. Läkare utan gränser arbetar i ett sextiotal olika länder runt om i världen med sjukvårdande insatser men även med mer infrastrukturella frågor som vatten och sanitet.

Klimatkompensation 

Vi på OPM ville på ett enkelt sätt vara med och påverka klimatet i rätt riktning utan att hamna i alltför komplexa modeller.

Det är svårt att beräkna hur stort koldioxidavtryck varje individ gör. Beräkningsmodellerna för hur mycket koldioxid varje svensk producerar skiljer sig åt. Koldioxidutsläppen per person i Sverige varierar således i olika beräkningar från cirka 4 ton upp till 9 ton per person och år.

På företagsnivå kan man beräkna åtgången av koldioxid på de varor man producerar, tjänster man använder, resor man gör, etcetera. Att klimatkompensera sin verksamhet kan vara svårt, omständligt och beräkningsmässigt kostsamt. Därför har vi valt att bidra genom att klimatkompensera oss själva men med lite marginal; vi räknar med 10 ton per person och år. Klimatkompensation sker i samarbete med Vi-skogen som är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Trädplanteringen har flera positiva effekter i och med att man engagerar de människor som bor i dessa områden. Träden förhindrar jorderosion och motverkar torka vilket ger förutsättningar även för andra grödor som kommer befolkningen till nytta. På en mer global nivå bidrar träden genom att absorbera koldioxid som omvandlas till syre vilket minskar mängden växthusgaser i atmosfären och motverkar global uppvärmning.