Om OPM

Om OPM

Optimized Portfolio Management (OPM) är svensk fondförvaltare som sedan 2003 erbjuder aktiv förvaltade fonder inom globala alternativa investeringar.  OPM har även utvecklat metodik och verktyg för strategisk portföljkonstruktion, behovsanalys och riskkontroll.

OPM har en uttalad ambition att vara en positiv kraft inom finansmarknaden för ökat ansvar och social delaktighet. Vi arbetar och investerar i enlighet med det globala initiativet PRI  (Principles for Responsible Investments) och är medlemmar i den svenska organisationen SWESIF. Vidare genomför vi tillsammans med Institutional Shareholder Services (ISS) löpande en ”Norm-Based Screening” av fondernas innehav. Vi bidrar även till UNHCR som ett av deras stödföretag. Vidare klimatkompenserar vi verksamheten i samarbete med organisationen Vi-skogen vilket innebär att vi bekostar plantering av träd ibland annat Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Läs även mer under avsnitten ansvarsfulla investeringar och socialt ansvar.

OPMs fonder ägs av CAAM Fund Services som står under Finansinspektionens tillsyn, använder PWC för revision och KPMG för oberoende granskning. CAAM Fund Services ägs av Carneo – Nordens största oberoende kapitalförvaltningsgrupp.  Mer ingående information om Carneo-gruppen finner ni på bolagets hemsida www.carneoam.com.

CAAM Fund Services ABs organisationsnummer är 556648-6832. Bolagets kapitalbas var per Q4 2018 11,6 MSEK och nedan bifogas bolagets årsredovisning. Nedan bifogas även styrelsens riktlinjer för bästa möjliga resultat, ersättning, etiska frågor och godkända motparter.

Ladda ner

Investeringsfilosofi

OPMs investeringsfilosofi är fundamental, fokuserad och analysdriven. Den bygger på fyra hörnstenar:

Portföljperspektiv 

 • All förvaltning sker med tydlig målsättning avseende risk, korrelation och avkastning med mål att skapa mervärde i alla tre dimensioner. Flertalet lösningar optimeras för att erbjuda låg systematisk risk relativt aktier. Detta görs då flertalet lösningar optimeras att utgöra komponenter i portföljer och aktierisk är den dominerande risken i nära alla finansiella portföljer
 • Antalet innehav är helt underordnat analysen av inbördes korrelationer. Vi vill att våra aktiva val av tillgångar skall ge bästa möjliga avkastning varför våra portföljer därför är fokuserade till relativt få innehav.

Systematiska beslutskriterier 

 • OPM utvecklar kontinuerligt systematiska beslutskriterier som ständigt utvärderas och uppdateras. Detta gör vi för att kunna leverera ett konsistent och förutsägbart mervärde
 • För att minimera fel och effektivisera det operationella arbetet har detaljerade processer implementerats inom fondförvaltning, riskhantering och administrativa rutiner. Dessa processer följs med hög disciplin och uppdateras kontinuerligt

Innovation

 • Utgångspunkten för varje steg i OPM:s förvaltningsarbete är att utnyttja den senast fastlagda teoribilden inom såväl fundamental som kvantitativ analys
 • OPM ifrågasätter sedan ständigt dessa etablerade teorier och samband för att skapa egna hypoteser, teorier, modeller och strategier

Långsiktighet

 • Inom de olika förvaltningsmomenten läggs fokus på de långsiktiga värdedrivande variablerna
 • Kortsiktiga beslutskriterier simuleras över längre perioder för att säkerställa att de adderar värde över tid

Målsättning

OPMs fonder förvaltas med en övergripande målsättning att leverera finansiella lösningar som har hög riskjusterad avkastning i kombination med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknader.

Fonderna optimeras för att fungera som komplement i traditionella portföljer och där bidra till att hela portföljen effektiviseras. Utgångspunkten är att den rationella investeraren bör utvärdera portföljinvesteringar utifrån förväntad marginalavkastning relativt förväntad marginalrisk.

diagram

Optimerad lösning = F (förväntad risk, förväntad avkastning, förväntad korrelation med aktie- och räntemarknader)

Ansvarsfulla investeringar

OPM arbetar i enlighet med det globala initiativet för investerare, PRI – Principles for Responsible Investments och har åtagit sig detta formellt genom att signera ett åtagande att följa principerna och rapportera om bolagets arbete.

OPM genomför även tillsammans med ISS-Ethix löpande en systematisk granskning av såväl innehaven i fonderna som innehav i de underliggande hedgefonder OPM investerar i. Granskningen är en ”Norm-Based Screening” för att identifiera företag som bedöms vara involverade i överträdelser av internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption vilka är formulerade i FN:s Global Compacts tio principer.

De hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen, de metoder som används för hållbarhetsarbetet samt uppföljningen av hållbarhetsarbetet finns i fondernas årsberättelser.

OPM har upprättade riktlinjer för ansvarsfulla investeringar som ligger till grund för hur bolaget agerar beroende på investeringsinriktning och händelse.

 

Ladda ner

Organisation

Andreas Uller  (VD)

 • vVD Carnegie Fonder
 • Head of Business Development, Carnegie Fonder
 • Finans, Stockholms Universitet

Susanne Aavik (vVD och administrativt ansvarig)

 • Ansvarig för administrationen av de onoterade investeringarna av Skandias portföljer
 • Ansvarig för administrationen av riskkapitalfonder på Life Equity Advisors
 • FEI, Företagsekonomiska Institutet

Roger Johanson (CIO)

 • Chef för Skandias riskkapital- och infrastrukturinvesteringar.
 • Biokemi och Molekylär biologi, Kungliga Tekniska Högskolan

Katrin Boström (Ansvarig för försäljning och affärsutveckling)

 • Nordenchef Aviva Investment Management
 • Nordenchef Morgan Stanley Investment Management
 • Nordenansvarig institutionell försäljning, Goldman Sachs Asset Management
 • Asset management, risk management och investment banking erfarenhet från London och Stockholm
 • Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, finansiell inriktning

Simon Reinius (Ansvarig för globala aktier och hedgefonder)

 • Grundare och ansvarig för Investor AB:s Equity Trading. Simon arbetade även inom de strategiska innehaven med ansvar för ABB och Electrolux
 • Utvecklare av makroekonomiska modeller på Stiftelsen Det Naturliga Steget. Dessa modeller implementerades sedan i fonden Svensk Miljöfond som idag förvaltas av Robur
 • Civilekonom från Stockholms Universitet, finansiell inriktning

Tom Berggren (Ansvarig för Private Equity)

 • VD Svenska Riskkapitalföreningen
 • Medgrundare och styrelseordförande Stockholm Fondkommission
 • VD Berggren Investment Management AB med investeringar och styrelseuppdrag i private equity-finansierade bolag
 • Konsult LEK Partnership i London, Boston och Bryssel
 • Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, finansiell inriktning

Jens Lindskog (Riskansvarig)

 • VD, Idevall & Partners
 • CRO, Lancelot Asset Management
 • Civilekonom från Växjö Universitet

Elias Cicek (Investor Relations)

 • Senior Wealth Manager, Skandia
 • Finansanalytiker (CEFA) från Handelshögskolan i Stockholm

Emanuel Furubo (Analytiker)

 • Ericsson, Accounts Receivable Department
 • Warwick Business School, MSc Finance and Economics
 • Uppsala University, BSc Business and Economics

Max Odlander (Senior Associate)

 • Seniorkonsult, Ernst & Young
 • Analytiker, Nordea Corporate Finance
 • University of Edinburgh, MSc Management & Finance

Peter Schlegel (Senior Associate)

 • Projektledare, kommunikation och ägarstyrning, Sjunde AP-fonden
 • Fondadministration, Sjunde AP-fonden
 • Civilekonom, Stockholms Universitet

Anna Cumzelius (Regelansvarig & Klagomålsansvarig)

 • Advokat på Harvest advokatbyrå

Dag Wetterberg (Dataskyddsombud)

 • Advokat på Wetterberg Advokatbyrå

Viveka Ekberg (Styrelseordförande)

 • Styrelseledamot, Nordic Cross Asset Management AB
 • Norden-chef, Morgan Stanley Investment Management

Karin Burgaz (Styrelseledamot)

 • Styrelseledamot, Carnegie Fonder
 • Styrelseledamot, Nordic Cross Asset Management AB
 • Certifierad ledarutvecklare, Nya Ledarskapet

Christoffer Folkebo (Styrelseledamot)

 • VD, Carneo AB
 • VD, Max Matthiessen

John Blomberg (Styrelseledamot)

 • CFO, Carneo AB
 • Corporate Finance, Carnegie Investment Bank

Oberoende kontroll

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs med en god intern kontroll och att regler följs. Som ett led i detta har styrelsen tagit fram omfattande och detaljerade riktlinjer och policy dokument till organisationen. VD är ansvarig för att upprätta en organisation som följer uppsatta regler och riktlinjer. Utöver den kontroll och uppföljning som genomförs i affärsverksamheten finns tre från verksamheten skilda oberoende kontrollfunktioner:

Riskkontroll

Riskkontrollfunktionen är en från verksamheten oberoende funktion vars ansvar är att övervaka koncernens risker, i första hand operativ risk, kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk. Ansvarig är Jens Lindskog.

Compliance

Funktionens uppgift består i huvudsak i att säkerställa efterlevnad av de regelverk som gäller för finansmarknaden samt att assistera styrelse och ledning med att kontrollera och regelbundet bedöma om de interna regler och rutiner som utarbetats för att uppnå en god regelefterlevnad är lämpliga och effektiva. Funktionen utvärderar även de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa eventuella brister, bistår verksamheten med råd och stöd såvitt gäller framtagandet av interna regler samt utbildar och informerar internt i regelverksfrågor. Ansvarig är Anna Cumzelius, Harvest Advokatbyrå.

Internrevision

Internrevisionen granskar och utvärderar processerna för riskhantering, styrning och kontroll i koncernen med fokus på operativa risker. Internrevisionen är oberoende från den operativa verksamheten och rapporterar till styrelsen. Internrevisionen granskar såväl löpande verksamhet inom linjeorganisationen samt koncernens olika funktioner för riskkontroll. Internrevisionen agerar även rådgivande till verksamheten gällande operativa risker. Internrevisionens arbete baseras på en årlig revisionsplan som grundar sig på en riskbaserad utvärdering av verksamheten och processerna för riskhantering, styrning och kontroll i koncernen. Planen definierar de mest troliga riskerna och målen med revisionen. Funktionen är utlagd på Mikaela Grundberg på KPMG.

Ladda ner

Samarbetspartners

OPM har som uttalad strategi att i hög grad arbeta med underleverantörer/partners för de delar av verksamheten som ligger utanför ren förvaltning. Vid val av parters är vår utgångspunkt att arbeta med ledande företag inom varje segment.

Inom fondförvaltning

 • Fondadministration: ISEC Services AB (ISEC)
 • Depåbank: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
 • Revisor: Öhrlings Pricewaterhousecoopers (Sussanne Sundvall)
 • Risksystem: AlternativeSoft
 • Juridik: Harvest Advokatbyrå
 • Etisk granskning: Institutional Shareholder Services (ISS)

Inom OPM

 • IT och IT-säkerhet: C.A.G
 • Ekonomibyrå: Azets
 • Juridik: Harvest Advokatbyrå
 • Revisor: Öhrlings Pricewaterhousecoopers (Sussanne Sundwall)
 • Internrevision: KPMG (Mikaela Grundberg)
 • Skatterådgivare: PricewaterhouseCoopers
 • Dataskyddsombud: Advokat Dag Wetterberg

Inom försäljning, plattformar och distribution

 • Avanza
 • Carnegie
 • Danica
 • Exceed
 • Folksam
 • Fondmarknaden
 • Garantum
 • Globalinvest
 • Max Matthiessen
 • MFEX
 • Movestic
 • Nordnet
 • PPM
 • Skandia
 • Strukturinvest
 • Swedbank
 • Söderberg & Partners
 • Zikta

Socialt Ansvar

Klimatkompensation 

Vi på OPM ville på ett enkelt sätt vara med och påverka klimatet i rätt riktning. Vi har därför valt att klimatkompensera vår verksamhet. Klimatkompensation sker i samarbete med Vi-skogen som är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Trädplanteringen har flera positiva effekter i och med att man engagerar de människor som bor i dessa områden. Träden förhindrar jorderosion och motverkar torka vilket ger förutsättningar även för andra grödor som kommer befolkningen till nytta. På en mer global nivå bidrar träden genom att absorbera koldioxid som omvandlas till syre vilket minskar mängden växthusgaser i atmosfären och motverkar global uppvärmning.