Investeringsfokus

Private Equity

Private Equity är benämningen på aktier som ägs utanför en börs. När man idag talar om Private Equity syftar man på den ägandeform som i huvudsak sker genom fonder som EQT eller Altor. Dessa ägare arbetar extremt aktivt med sina investeringar för att över 5-10 år maximera investeringens utveckling.

Värdeutvecklingen för denna typ av investeringar har senaste 30 åren varit mycket attraktiva där merparten av avkastningen kommit från just det aktiva arbetet.  En attraktiv faktor för investerare är att avkastningen som kommer från det aktiva arbetet inte nödvändigtvis följer den ekonomiska utvecklingen (som i huvudsak styr börsen) utan istället snarast gynnas av en något sämre ekonomi med låga räntor och billigare kompletteringsförvärv. Detta gör att tillgångsklassen bidrar till en ökad riskspridning relativt traditionella börsaktier.

Private equity har länge varit förbehållet de stora pensionsfonderna som har kunnat hantera mångåriga inlåsningar i stängda fondstrukturer. På senare år har möjligheten att nå tillgångsklassen via noterade aktier ökat då bland annat de traditionella PE-bolagen även erbjudit börshandlade alternativ.

Fonden OPM Listed Private Equity fokuserar på denna nisch av börshandlade PE-bolag. Fonden erbjuder daglig likviditet och UCITS struktur. Resultatet har sedan start i oktober 2009 starkt där såväl avkastning och risk utvecklats mycket konkurrenskraftigt.

Portföljen förvaltas i linje med riktlinjer från PRI. Vidare utför Institutional Shareholder Services (ISS) Norm-Based Screening av portföljinnehaven.

Verksamhetsområdet leds av Tom Berggren med lång erfarenhet från industrin, bl.a. som VD för Svenska Riskkapitalföreningen i över 10 år. Investeringsansatsen bygger på en kombination av förvaltarutvärdering och traditionell aktieanalys. Målet med ansatsen är såväl att öka avkastningen som att sänka risken.

 • » VAD ÄR PRIVATE EQUITY?

  Vad är Private Equity?

  Private equity-bolag investerar i onoterade företag med aktivt ägande och fasställd placeringshorisont.

  Private equity är en ägarmodell för värdeskapande där man för varje investering har utvecklings- och tillväxtplaner. Framgångsrika aktörer har ofta väl utvecklade industriella nätverk och en gedigen erfarenhet av företagsbyggande.

  Private equity har historiskt varit en tillgångsklass med mycket god avkastning. Många institutioner har idag väsentliga allokeringar mot tillgångklassen. Ett exempel är Yale universitetsfond som just ökat allokeringen till private equity från 21% till 26%.

 • » INVESTERINGSPROCESS

  Investeringsprocess

  OPM arbetar efter en strukturerad process där man söker private equity-team med starkt track record. Den andra delen av processen rör analys och värdering av balansräkningarna. En viktig del av denna delprocess är att följa fondernas värderingsmönster över tiden vilka visat sig ha stora variationen. Metodiken för att utvärdera noterade private equity bolag kan liknas vid en kombination av traditionell private equity utvärdering och traditionell fundamental aktievärdering.

  OPM Listed Private Equity investerar i en diversifierad global portfölj med ca 25-30 bolag. Tonvikten ligger på direktinvesterande bolag. Geografiskt har fonden en global inrikt­ning med Europa och Nord Amerika i fokus.

  Investeringspro­cessen är utvecklad från tre discipliner: traditionell PE-analys, aktieanalys och processdriven förvaltarutvärdering.

  Beroende på marknads- och konjunkturläget har OPM Listed Private Equity möjlighet att växla mellan olika private equity-sektorer och bolag med mindre konjunkturkänslighet. En viktig del i riskhanteringen är att bevaka aktiernas likviditet och finansiella ställning. Genom att varje private equity-bolag som fonden investerar i i sin tur har investerat i ett antal portföljbolag uppnås en mycket stor diversifiering.

  private-equity-investeringsprocess

 • » RISKHANTERING

  Riskhantering

  Fondens risk (mätt som årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling) skall i normalläget ligga i intervallet 15-25 procent utifrån en rullande 48 månaders beräkning; vilket motsvarar ungefär samma risknivå som aktier.

  Standardavvikelse är ett statistiskt mått som beskriver spridning i en datamängd. Måttet visar hur mycket fondens andelsvärde har fluktuerat (eller kan antas komma att fluktuera) kring genomsnittlig avkastning över tiden. Hög standardavvikelse innebär stora variationer och därmed hög risk, låg standardavvikelse innebär små variationer och därmed låg risk.

  I enlighet med lag får fonden ej ha en diversifiering understigande:

  • Inget innehav får överstiga 10% allokering
  • De innehav som överstiger 5% allokering får ej totalt överstiga 40% allokering

  Riskerna skall kontinuerligt följas och dokumenteras. Denna dokumentation skall sedan arkiveras. Rapport skall minst behandla följande:

  • Diversifiering
  • Antal fonder
  • Kontroll att inget innehav överstiger 10%
  • Kontroll att i de innehav som överstiger 5% allokering ej totalt överstiger 40% allokering

Kvalitetsbolag

OPM Global Quality Companies är en aktiefond som investerar med globala kvalitetsbolag och är byggd för långsiktigt ägande samt för att komplettera en svensk aktieportfölj. Metoden kombinerar kvalitetsaspekten med fokuserad värdeförvaltning, vilket innebär att vi investerar långsiktigt i ett begränsat antal bolag av hög kvalitet och med attraktiv värdering som vi  verkligen tror på. Innehaven kännetecknas av:

 • hög lönsamhet och starka kassaflöden
 • god tillväxt
 • stark internationell marknadsposition
 • gynnas globala trender som miljö och digitalisering
 • låg operationell risk och låg konjunkturskänslighet
 • låg skuldsättning

Förvaltningsansatsen är strikt fundamental där bolagen väljs med ansatsen om långsiktigt ägande där värdeutvecklingen skall komma av bolagens långsiktiga kassaflöden.

Portföljkonstruktionen baseras i huvudsak på verksamheternas resultatutveckling över en konjunkturcykel och syftar till att bygga en portfölj där den aggregerade resultatutvecklingen i låg grad påverkas av konjunktursvängningar.

Ansvarig förvaltare är Simon Reinius som började utveckla förvaltningsmodellen på 90-talet under sin tid på Investor AB. Utöver Simon arbetar Emanuel Furubo med analys inom förvaltningen.  Portföljen förvaltas i linje med riktlinjer från PRI vilket även är en viktig delstrategi för att identifiera långsiktiga vinnare. Vidare utför Institutional Shareholder Services (ISS) Norm-Based Screening av portföljinnehaven.

 • » VARFÖR EN LÅGRISKPORTFÖLJ SLÅR INDEX

  Merparten av allt kapital investeras kortsiktigt och med målsättning om att slå index i ett starkt börsklimat. De investerar i aktier för att de tror att marknaden skall upp, annars vore det bättre att ej äga aktier alls, varför beslutet kan ses som rationellt utifrån detta antagande.

  Situationen gör att investerare naturligt söker bolag med hög operativ risk och hög påverkan av en förväntad stärkt konjunktur. Detta leder till att marknaden systematiskt felprisätter belåning, operativ risk och kvantitativ risk (Beta). Aktier med låg risk blir därmed omotiverat billiga.

  The University of Chicago har gjort en studie över tidsperioden 1968 – 2012 där de jämfört en portfölj med minimal risk (std) med en indexportfölj. Resultatet är att lågriskportföljen har haft 11% risk mot 16% för marknaden samtidigt som avkastningen varit ca 1% högre. Resultatet var konsistent över tid och förklarades inte av enskilda perioder.

  Studien visar således på ett negativt samband mellan risk och avkastning – tvärt emot hur marknaden borde prissätta risk om den var rationell och om man följde de teorier Harry Markowitz fick nobelpris för. Warren Buffet är en investerare som systematiskt utnyttjat denna systematiska felprissättning under lång tid och med stor framgång.

 • » KASSAFLÖDE, TILLVÄXT OCH RISK FELPRISSÄTTS SYSTEMATISKT AV MARKNADEN

  Marknaden prissätter bolag i allt för hög grad efter enkla PE tal trots att detta inte är en korrekt akademisk ansats. Anledningen är att investerare ofta är relativt kortsiktiga och felprissättningarna väntas bestå varvid investerare då hellre försöker göra kortsiktiga prognoser på aktiekursens utveckling istället för att försöka förstå bolagets verkliga värde.

  Situationen gör att marknaden systematiskt felprisätter fritt kassaflöde, organisk tillväxt och systematisk risk (Beta).

  OPM har utvecklat egna fundamentala modeller (OPM DCFM) utifrån en utveckling av en Gordon-modellen där kassaflödet härleds ur den potentiella utdelningskvoten. Fördelen mot traditionella DCF modeller är att detta ger nyckeltal som är jämförbara med varandra vilket är betydligt mer effektivt när man önskar välja ut aktier ur en större population.

  Den enklaste modellen visar olika motiverade PE tal som en funktion av långsiktig organisk tillväxt och långsiktig avkastning på eget kapital (ROE) baserat på ett visst avkastningskrav (RF + riskpremie). OPM har även utvecklat motsvarande modeller som utgår från hela bolagets balansräkning (EV, ROCE etc) och där man även kan bryta upp antaganden över olika tidsperioder.

 • » INVESTERINGSPROCESS

  Fonden förvaltas efter en fundamental aktiv systematisk metodik och normalt finns 35-45 innehav vilket gör portföljen relativt koncentrerad relativt en traditionell global aktiefond.

  Fundamental Scanning
  I ett första steg genomförs en ”Fundamental Screening”. Utgångspunkten är att vi letar efter likvida aktier på större börser med god reglering. Vi söker här bolag med god lönsamhet, högt kassaflöde, god tillväxt, låg skuldsättning, stabilitet i lönsamhet och rimlig värdering.

  Fundamental analys
  I ett andra steg gör vi en fundamental analys över om vi tror att de operationella nyckeltalen är uthålliga. En viktig ansats är här att diskutera bolagen med specialister. Här utnyttjas inte minst de 50 tal hedgefonder som OPM investerar med.

  En mycket viktig fråga är hur stark marknadsposition bolaget har. OPM ser idag en trend av global konsolidering inom nära alla branscher och en stark position idag talar ofta för en fortsatt långsiktigt god marknadsposition många år framöver då de dominerande bolagen har enorma skalfördelar i forskning och marknadsföring. Det finns mycket som talar för att starka globala bolag bara kommer att bli ännu starkare medan mindre, ofta mer lokala, företag får allt svårare att konkurrera.

  En annan viktig fråga är hur mycket man investerar i forskning och utveckling där höga investeringar talar för fortsatt tillväxt. En tredje fråga blir bolagsledning och företagskultur. Bolag blir idag allt mer beroende av att attrahera bra medarbetare och en bra bolagsledning och en stark attraktiv företagskultur är nyckelvariabler för långsiktig framgång.

  En annan dimension är huruvida bolagen är bra positionerade i globala megatrender. Dessa trender tenderar att växa mer än BNP i snitt och ligger man rätt positionerad får man automatiskt en extra skjuts i tillväxt. Den kanske allmänt dominerande trenden är IT och teknik för förbättrad produktivitet. Denna trend har sannolikt många hundra år kvar av övertillväxt. En annan trend som sannolikt kommer att accelerera är olika former av miljöpåverkan där det kommer att finns såväl tydliga vinnare som tydliga förlorare när samhället måste bli mer uthålligt. En ytterligare viktig trend är globalisering där export växer flera procent mer än BNP vilket väntas fortsätta många år framöver.

  Andra viktiga trender är fortsatt urbanisering och förändrad demografi med fler och fler äldre.

  Fundamental portföljkonstruktion
  För långsiktiga investerare bedömer OPM att det viktigaste är att investera med stabila bolag som är långsiktiga vinnare. Vi ser vår portfölj som ett globalt konglomerat av delar av världsledande företag. Portföljkonstruktionen baseras därför i första hand på att identifiera en portfölj med bolag som har en stabil utveckling av verksamheterna oavsett konjunkturläge. Viktiga nyckeltal är därför hur stabilt resultatet utvecklats och särskilt vid sjunkande konjunktur. En annan dimension är riskspridning mellan olika branscher och olika regioner så att man blir mindre exponerad mot situationer där enskilda branscher eller regioner får svårigheter.

  I ett andra steg utförs även kvantitativ portföljanalys baserat på historisk prisdata. En svårighet med sådan analys är att korrelationer ökar vid kriser när investerare vill justera sin totala aktieexponering och då snarare tittar på indexexponering än enskilda bolag. Detta medför att den initiala reaktionen blir att indextunga bolag påverkas starkt oavsett huruvida deras verksamhet påverkas av krisen. Detta korrigeras sedan relativt snabbt varvid det är av mindre problem för långsiktiga investerare som håller innehavet genom hela börscykeln.

  Normalt investerar fonden i 35-45 bolag där en initial position typiskt är 2,5%. Vikten skall sedan i normalfallet ligga inom 2-3%. Detta gör att portföljen är betydligt mer koncentrerad än en normal global aktieportfölj. Att begränsa positionernas storlek begränsar sedan risker relaterade till olika unika situationer som ofta är svåra att prognosticera.

  Uppföljning och etisk granskning
  Alla innehav utvärderas kontinuerligt för att se om det finns attraktivare alternativ. Exempel på tillfällen när vi avyttrar en aktie kan vara när vi tycker att värderingen börjar se dyr ut eller när vi omvärderar bolagets långsiktiga förutsättningar. Då vi kontinuerligt även analyserar alternativa innehav kommer flertalet av portföljförändringarna dock ske då vi helt enkelt identifierat bolag som vi bedömer som mer attraktiva.

  Portföljen förvaltas i linje med riktlinjer från PRI vilket även är en viktig delstrategi för att identifiera långsiktiga vinnare. Vidare utför Ethix SRI Advisors Norm-Based Screening av portföljinnehaven.

  process

  Bild: Investeringsprocess

 • » Riskhantering

  Fondens risk (mätt som årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling) skall i normalläget ligga i intervallet 15-25 procent utifrån en rullande 36 månaders beräkning; vilket motsvarar ungefär samma risknivå som aktier.

  Standardavvikelse är ett statistiskt mått som beskriver spridning i en datamängd. Måttet visar hur mycket fondens andelsvärde har fluktuerat (eller kan antas komma att fluktuera) kring genomsnittlig avkastning över tiden. Hög standardavvikelse innebär stora variationer och därmed hög risk, låg standardavvikelse innebär små variationer och därmed låg risk.

  I enlighet med lag får fonden ej ha en diversifiering understigande:

  • Inget innehav får överstiga 10% allokering
  • De innehav som överstiger 5% allokering får ej totalt överstiga 40% allokering

  Riskerna skall kontinuerligt följas och dokumenteras. Denna dokumentation skall sedan arkiveras. Rapport skall minst behandla följande:

  • Diversifiering
  • Antal aktier
  • Kontroll att inget innehav överstiger 10%
  • Kontroll att i de innehav som överstiger 5% allokering ej totalt överstiger 40% allokering

Hedgefonder

Hedgefonder är en förvaltningsmodell med mycket få restriktioner och som ofta har en absolutavkastande inriktning.  De senaste 20 åren har hedgefonder som snitt levererat en mycket god avkastning relativt risk vilket lett till att de globalt blivit den största alternativa tillgångsklassen. Yale Universitetets stiftelsefond är ett exempel på där allokeringen varit väl över 20% under lång tid och många andra amerikanska universitetsfonder har liknande allokeringar. New York och London är globala centrum för hedgefonder medan svenska förvaltare svarar för några få procent av det förvaltade kapitalet där Brummer-gruppen är den dominerande svenska aktören.

OPM investerar med hedgefonder som förväntas uppvisa låg långsiktig korrelation mot aktier. Sådana fonder hittas främst inom strategierna Global Macro, Equity Market Neutral och Managed Futures.

OPM har sedan 2004 kontinuerligt utvecklat en strukturerad investeringsansats för hur hedgefonder skall väljas och när de skall säljas. Förenklat bygger ansatsen på att identifiera de talangfullaste förvaltarna i de attraktivaste strategierna för att sedan kombinera dessa i effektiva portföljer. Denna process har sedan starten 2004 signifikant slagit hedgefondindex samtidigt som risken sänkts med över 50% (beta). All valutarisk säkras mot svenska kronor vilket är väsentligt då valutarisken annars skulle överträffa risken i den diversifierade portföljen.

Förvaltningsarbetet sker av ett team med stor erfarenhet av internationella hedgefondinvesteringar och leds av Simon Reinius.

Samtliga hedgefondinvesteringar granskas etiskt i samarbete med Institutional Shareholder Services (ISS) där vi tillsammans utvecklat en egen ansats för ansvarsfulla investeringar inom hedgefonder. Då det finns många utmaningar med etiskt granskade investeringar inom denna tillgångsklass har ansatsen uppmärksammats internationellt, bland annat av Financial Times. OPM har även hållit SWESIF seminarie rörande detta ämne.

Vi arbetar nära många av våra institutionella kunder där vi även bistår med hedgefondråd utanför de investeringar som görs i våra egna fond-i-fond lösningar.

Idag erbjuder OPM fyra olika fond-i-fond lösningar som alla arbetar efter samma investeringsprocess;

 • » Vad är en Hedgefond?

  Vad är en Hedgefond?

  Hedgefonder skiljer sig i huvudsak från traditionella värdepappersfonder genom att de tillåts att ha en friare placeringsinriktning och genom att de arbetar med målet att skapa positiv avkastning oavsett marknadens utveckling. Målsättningen att åstadkomma positiv avkastning oavsett marknadens utveckling skiljer sig från den normala målsättningen för en traditionell värdepappersfond som normalt arbetar med en målsättning om relativ utveckling för den marknad de investerar i.

  Den friare placeringsinriktningen innebär i korthet att Hedgefondförvaltare kan utnyttja finansiella instrument och placeringsmetoder som normalt ej är tillåtna inom traditionell förvaltning. Exempel på sådana finansiella instrument är optioner och terminer och exempel på sådana placeringsmetoder är möjligheten att blanka och belåna tillgångar. Då olika Hedgefonder ofta har en mycket liten gemensam nämnare med avseende på placeringsinriktning uppvisar olika Hedgefonder mycket olika riskprofil och det finns Hedgefonder som uppvisar mycket hög risk såväl som mycket låg risk.

  Nedan beskrivs hedgefonders huvudsakliga egenskaper i jämförelse med traditionella fonder (gemensamma fonder).

  Hedgefond Traditionell Fond
  Den primära källan till avkastning är förvaltningskompetens snarare än allmän marknadsutveckling. Den primära källan till avkastning är allmän marknadsutveckling snarare än förvaltningskompetens.
  Fri att ta korta positioner, använda belåning, terminer och optioner. Enbart tillåtet att investera i den underliggande tillgången.
  Fri att investera i flertalet olika tillgångsslag. Investerar typiskt enbart i en typ av tillgångsslag.
  Resultatbaserad avgiftsstruktur. Fast avgiftsstruktur.
  Hög minsta investering (riktar sig till institutioner och individer med högt nettovärde). Låg minsta investering (riktar sig till alla typer av investerare).
  Låg korrelation med de tillgångsslag som fonderna investerar i. Traditionella fonder anses ha en hög korrelation med de tillgångslag som de investerar i.
 • » HUR DET HELA BÖRJADE OCH HEDGEFONDER IDAG

  Hur det hela började

  Alfred Winslow Jones anses ha skapat den första moderna hedgefonden år 1949. Han startade en värdepappersfond som organiserades i form av ett privat delägarskap (och därför inte lydde under SEC´s riktlinjer) för att erhålla maximal frihet och flexibilitet i konstruktionen av portföljen. I sin ursprungliga hedgefondmodell sammanförde Jones två spekulativa verktyg, korta positioner och belåning till en konservativ form av investering. Jones modell baseras på premissen att resultat beror mer på valet av enskilda aktier än hur marknaden utvecklas. Exempelvis ansåg han att det, under en period då marknaden stiger, var möjligt att urskilja såväl de aktier som stiger mer än marknadens genomsnitt som de som stiger mindre än marknadens genomsnitt. Jones modell överträffade marknaden. Han förändrade strukturen från ett så kallat general partnership till ett limited partnership år 1952, införde en resultatbaserad avgiftsstruktur, och styrde sin fond i hemlighet under sjutton år.

  Hedgefonder idag

  Marknaden för hedgefonder har genomgått en betydande utveckling de senaste 10 åren där antalet fonder och det förvaltade kapitalet växt väsentligt.

  Ett sätt att se på den växande hedgefondmarknaden är att tidigare investmentbankanställda blivit entreprenörer. Den huvudsakliga drivkraften bakom denna utveckling är den dramatiska kostnadsminskningen inom teknologi. Ett framgångsrikt tradingteam kan idag effektivt kapitalisera på sitt kunnande genom att starta en egen hedgefond.

  I början av 90-talet låg 70% av världens hedgefondtillgångar under kvantitativt baserad global makroförvaltning, såsom fonden Quantum (ledd av George Soros). Idag har globala makrofonder en väsentligt mindre andel av den totala hedgefondmarknaden. De ledande strategierna idag är mindre riskfyllda och består främst av handel utifrån relativt värde inom traditionella tillgångsslag såsom aktier och räntepapper.

 • » HEDGEFONDSTRATEGIER

  Hedgefondstrategier

  Nedan beskrivs Credit Suisse First Boston Tremont Index LLC’s sammanställning, vilken är gjord för att beskriva de primära kategorierna av olika investeringsstrategier som används av hedgefondförvaltare.

  Convertible Arbitrage

  Den här strategin kan identifieras genom en hedgad investering i ett företags konvertibler. En typisk investering är att vara lång i konvertibeln och kort i den vanliga aktien för samma företag. Positionerna är tänkta att generera avkastning från räntemarknaden såväl som genom kortsiktig försäljning av aktien, samtidigt som investeringen skyddar mot marknadsrörelser.

  Dedicated Short Bias

  Handlare som dedikerat säljer instrument kort var tidigare en robust kategori inom hedgefondförvaltning innan den långsiktigt stigande marknaden gjorde strategin svår att genomföra. En ny kategori, dedicated short bias, har dykt upp. Strategin innebär att en negativ nettoexponering mot marknaden upprätthålls till skillnad mot fullständig kort exponering. Förvaltare som fokuserar på dedicated short bias strategin tar korta positioner inom framförallt aktier och derivat. Nettoexponeringen i förvaltarens portfölj måste kontinuerligt vara mindre än noll för att hamna inom denna kategori.

  Emerging Markets

  Den här strategin involverar aktie- eller ränteinvesteringar i världens utvecklingsmarknader. Eftersom många utvecklingsmarknader inte tillåter att man kortar innehav och eftersom det inte finns adekvata futures eller andra derivatprodukter som kan användas för hedgening, använder sig förvaltare inom denna strategi ofta av en strategi med uteslutande långa positioner.

  Equity Market Neutral

  Den här investeringsstrategin är designad för att exploatera marknadsineffektivitet och innebär oftast att inneha långa och korta aktieportföljer med samma storlek inom ett land. Marknadsneutrala portföljer designas för att vara antingen beta- eller valutaneutral, eller både och. Väldesignade portföljer kontrolleras ofta utifrån industrityp, sektor, marknadskapitalisering samt andra typer av exponering. Belåning används ofta för att öka avkastningen.

  Event-Driven

  Den här strategin definieras som en aktieorienterad investering designad för att fånga prisförändringar genererade av en emotsedd företagshändelse. Det finns fyra populära underkategorier inom denna strategi: Risk Arbitrage, Distressed Securities, Regulation D och High Yield.

  1. Risk Arbitrage:

  Specialister investerar samtidigt i både en lång och en kort position i båda de företag som är involverade i ett samgående eller ett uppköp. Riskarbitrageinvesterare är typiskt sett långa avseende den aktie som tillhör det företag som är på väg att köpas upp, och korta avseende det uppköpande företagets aktie. Den generella risken inom denna typ av investering är avtalsmässig, i det fall uppköpet inte genomförs.

  2. Distressed Securities:

  Fondförvaltare investerar i värdepapper knutna till företag som har finansiella bekymmer och ofta är bankrutta eller under rekonstruktion. Värdepapper knutna till företag som är i behov av juridisk hjälp eller som är under rekonstruktion handlas typiskt sett med en kraftig rabatt för att attrahera investerare när förvaltare tror att en positiv förändring är på väg att inträffa.

  3. Regulation D, eller Reg. D:

  Denna underkategori refererar till investeringar i mycket små och publika företag som inhämtar kapital från privata kapitalmarknader. Investeringar tar ofta formen av en konvertibel med en prissättning som flyter eller innehar en tillbakasyftande provision som isolerar investeraren från en nedgång i den underliggande aktiens värde.

  4. High Yield:

  Denna underkategori refererar till investeringar i så kallade ´junk bonds´, räntepapper med låg rating, som utfärdats av företag med en signifikant potential. Förvaltare köper och behåller oftast dessa värdepapper.

  Fixed Income Arbitrage

  Förvaltare som ägnar sig åt räntearbitrage syftar till att profitera på prisskillnader mellan relaterade räntepapper. Många förvaltare handlar globalt för att uppnå en stadig avkastning med låg volatilitet. Den här kategorin inkluderar swaparbitrage, amerikanskt och ickeamerikanskt statsräntearbitrage, yieldkurvearbitrage och mortgage-backed securities arbitrage. Mortgage-backed marknaden är USA-baserad, oftast OTC och mycket komplex.

  Global Macro

  Globala makroförvaltare tar långa och korta positioner i någon av världens större kapital- eller derivatmarknader. Dessa positioner reflekterar deras syn på den allmänna marknadens riktning influerad av generella ekonomiska trender och/eller händelser. Portföljen för dessa fonder kan inkludera aktier, räntor och valutor samt även likvida medel eller derivatinstrument. De flesta fonderna inom detta område investerar i både utvecklade marknader och marknader under utveckling.

  Long/Short Equity

  Den här strategin involverar aktieorienterade investeringar på både den korta och den långa sidan av marknaden. Syftet är inte att vara marknadsneutral. Förvaltare har möjligheten att skifta från värde till tillväxt, från små till mellanstora till stora aktier, och från en nettolång position till en nettokort. Förvaltare kan använda derivat och optioner för hedgning. Fokus kan vara regionalt, såsom lång/kort amerikanska eller europeiska aktier, eller sektorspecifik, såsom lång/kort inom teknologi- eller läkemedelsektorn. Lång/kort aktieförvaltning tenderar att bygga och vara investerad i portföljer som är mer koncentrerade än traditionella aktiefonders.

  Managed Futures

  Den här strategin innebär investeringar i listade finansiella- och varuderivatmarknader samt valutamarknader över hela världen. Förvaltare refereras ofta till som Commodity Trading Advisors, eller CTA:s. Sätten att handla på är generellt systematiska eller diskretionära. Systematiska handlare tenderar att använda pris och marknadsspecifik information (ofta teknisk) för att komma fram till beslut, medan diskretionära förvaltare använder en mer bedömande approach.

 • » VARFÖR FOND-I-FOND?

  Varför fond-i-fond?

  Diversifiering

  Minimiinvesteringen i en internationell hedgefond är normalt 1 MUSD. En effektiv portfölj bör innehålla minst 10 fonder varvid det krävs en väsentlig storlek på en portfölj för att själv kunna uppnå en rimlig diversifiering. Med en fond-i-fondlösning kan investerare erhålla en effektiv (diversifierad) portfölj bestående av hedgefonder med en relativt liten investering.

  Dedikerad analys

  Med en fond-i-fond kan en investerare erhålla tillgång till en systematisk hedgefondsinvesteringsprocess som är både kostsam och tidskrävande. Den investeringsmetodik som OPM utnyttjar inkluderar kontinuerlig analys av över 10 000 hedgefonder och utnyttjande av investeringskriterier som kontinuerligt utvecklats sedan 2003. Bara due diligenceprocessen för varje enskild fond tar i normalfallet 6-9 månader.

  Uppföljning och administration

  Hedgefonder måste bevakas varje månad och kan inte köpas med en ”köp och behåll”-strategi. Inom OPM följs varje fond upp månatligen där vi varje månad ifrågasätter varje enskild investering. Vidare innefattar såväl köp som försäljning mycket administration. Prospekt är ofta på över 100 sidor med en mängd av unika villkor som måste följas in i sista detalj.

  Valutasäkring

  Svenska hedgefonder svara endast för mindre än 1% av världens hedgefonder. Detta gör att merparten av investeringarna görs i amerikanska dollar eller Euro. Svängningarna i dessa valutor mot SEK är ofta väsentligt högre än svängningarna i fondens utveckling. Med OPM fond-i-fond lösningar säkras andelsägare för svängningar i valutakurser.

 • » INVESTERINGSPROCESS

  Investeringsprocess

  OPMs investeringsprocess för hedgefonder är baserad på egenutvecklade kvantitativa modeller i kombination med traditionell fundamental analys. OPM analyserar kontinuerligt över 10 000 hedgefonder och målsättningen är att välja ut en effektiv portfölj av de fonder som har högst sannolikhet för framtida god riskjusterad avkastning (både avseende standardavvikelse och Beta).

  Processen är mycket detaljerad och har kontinuerligt utvärderats och förbättrats allt sedan firmans start år 2003. En väsentlig del av arbetet har legat på att identifiera olika former av nyckeltal med förklaringsvärden. Merparten av det operativa analysarbetet ligger i att verkligen förstå alla riskaspekter som varje hedgefondinvestering medför.

  Steg 1. Investeringshypotes

  Initialt struktureras över 10 000 hedgefonder i en gemensam databas. Denna databas bygger på information från ett flertal externa databaser och kompletteras även med fonder som identifierats genom andra kanaler. Databasen uppdateras månatligen. Ett flertal fundamentala investeringskriterier tas fram som sedan testas kvantitativt. Målet är att hitta variabler med förklaringsvärde på framtida utveckling vilka sedan implementeras i proprietära prognosmodeller. Många av de senare årens adderade beslutskriterier härstammar från olika former av praktiska erfarenheter.

  Steg 2. Kvantitativ analys

  Initialt sorteras en mindre grupp fonder ut för fortsatt analys. Denna sortering görs med de prognosmodeller utvecklade i steg 1 ovan. Över 95% av alla fonder sorteras bort i detta steg. Alla fonder måste passera denna del av processen innan någon fundamental analys utförs.

  Steg 3. Fundamental analys

  I detta steg utförs traditionella fundamentala analyser vilket inkluderar möten och telefonkonferenser med förvaltarna samt referenssamtal med olika former av motparter. Här söker vi pålitliga, talangfulla och motiverade fondförvaltare med logiska strategier bland de förvaltare som passerat den kvantitativa analysen. Genom att gå in på djupet i förvaltningsstrategin fås förståelse för de risker som strategin medför. I många avseenden är metodologin som används jämförbar med den som används inom traditionell företagsanalys.

  Steg 4. Due diligence

  Det mest tidskrävande steget är due diligence processen som ofta tar 3-6 månader. Det främsta arbetet ligger på analys och utredning av den juridiska och operativa strukturen samt analys av balansräkningar och resultaträkningar. I detta steg söker vi även förhandla fram bättre villkor i form av rabatter och ökad likviditet.

  Steg 5. Portföljkonstruktion

  Portföljallokeringsprocessen syftar till att optimera portföljens förväntade riskjusterade avkastning. Vidare syftar processen till att minimera den förväntade korrelationen med aktier och räntor samt till att minimera risken för “drawdowns” (förluster). Processen utgår ifrån ett antal metodologier då korrelationsmönster är relativt instabila. Optimeringen genomförs med begränsningen att den förväntade risken (mätt som årlig standardavvikelse) i portföljen ej får överstiga fondens specificerade målrisk. Prognos om strategiers attraktivitet de närmsta 18 månaderna beaktas men huvudfokus ligger kring att konstruera en portfölj av talangfulla förvaltare.

  Steg 6. Uppföljning

  Alla fonder OPM investerar med analyseras varje månad och jämförs med varandra såväl som med nya alternativ. Viktiga variabler att följa inkluderar derivatan av utvecklingen för nyckeltal och operativa nyheter. Vidare analyseras makroomgivningen för att identifiera nya risker och möjligheter som kan påverka förvaltarnas möjligheter. Till sist analyseras även olika former av riskparametrar för att säkerställa att portföljen är optimal och ligger inom fastställda risklimiter.

 • » RISKHANTERING

  Riskhantering

  De huvudsakliga riskerna med hedgefondinvesteringar kan delas in i marknadsrisker och operativa risker. OPM har utvecklat detaljerade processer för effektiv riskkontroll av de olika delarna.

  Marknadsrisker

  Varje månad analyseras portföljen samt samtliga ingående hedgefonder, i vilka OPM investerat, avseende marknadsrisk. Olika statistiska parametrar såsom Maximum drawdown, Standard deviation, Downside deviation, Kurtosis och Skewness analyseras för varje enskild fond och för portföljen som helhet. En viktig parameter som försvårar analysen är att distributionsmönstren ej är normalfördelade. Vidare görs fundamentala riskbedömningar och då speciellt i de fall då historiska observationer bedöms vara en svag grund för analys av framtida riskmönster. En viktig analyskomponent är olika former av korrelationsanalys mellan de olika fonderna. Även här försvåras analysen av att sambanden i många fall är svaga och dessutom påverkas av generella marknadsförhållanden. Detta kan förenklat uttryckas som att korrelationen ofta ökar när man som minst önskar det.

  När den statistiska analysen är genomförd adderas ytterligare marknadsriskelement i OPMs fonder, såsom likviditetstermer, till analysen. Slutligen skall den föreslagna investeringsallokeringen innebära en förväntad risk som ej får överstiga fondens målrisk.

  Alla OPMs fonder använder valutaterminer för att hedga bort valutarisken gentemot basvalutan i respektive fond.

  Riskanalyssystem: PerTrac 2000 från Strategic Financial Solutions, LLC.

  Operativa risker

  Varje hedgefond har ett antal unika risker som måste identifieras och analyseras. Exempel på unika risker är administrativa och legala risker som främst tas om hand i due diligenceprocessen.

  OPM studerar initialt material från hedgefonden såsom dess memorandum, teckningshandlingar, reviderade årsredovisningar, försäljningsmaterial och resultatsiffror. Om hedgefonden bedöms vara intressant arrangeras en telefonkonferens med fondens förvaltare. Vid konferensen försäkras att man förstått investeringsprocessen på ett korrekt sätt samt att en förståelse för fondens specifika marknadsrisker finns.

  Efter telefonkonferensen med förvaltarna tas ett antal mer specifika frågor upp med fondens ekonomichef/Risk Manager. Första prioritet är att förstå den metodologi och de processer som används vid bestämmandet av fondkursen (NAV). Vidare kontaktas företagspartners såsom investmentbanker, mäklare, tillhandahållare av aktielån, tillhandahållare av räntelån och andra hedgefonder samt referenser. Normalt så avslutas due diligenceprocessen, som normalt tar 3-6 månader, med att förvaltaren besöks på plats för att göra en sista avstämning och för att se att allt ser bra ut.

  Alla hedgefonder som OPM investerar i övervakas löpande. Resultatdata skannas för att hitta eventuella anomalier och frekventa konversationer hålls med förvaltarna. Dessutom inhämtas information om hedgefondmarknaden från kontakter på investmentbanker, mäklarfirmor och andra bolag inom branschen.

Portföljkonstruktion

OPM har sedan starten 2003 utvecklat teknik för olika delar av en institutionell investeringsprocess. Internationellt är Yale ledande inom portföljkonstruktion med en förvaltningsmodell de utvecklat för sin stiftelseförvaltning. Framgången i förvaltningen har lett till många anhängare, bland annat merparten av de övriga amerikanska universitetens stiftelsefonder.  De modeller OPM utvecklat bygger i stort på motsvarande ansatser. Initialt byggdes modellerna för att påvisa fördelarna med investeringar med låg aktiekorrelation. Idag används teknologin i huvudsak ute hos kunder för analyser kring deras befintliga portföljer.

Strategisk allokering (OPM ESA).

ESA står för Efficient Strategic Allocation och är ett verktyg för att bygga och simulera strategiska tillgångsallokeringar.  Metodiken och prognoserna bygger på den senaste akademiska teoribilden inom såväl fundamental som kvantitativ analys.  Simulering bygger på klassisk Markowitz optimering baserat på antaganden om tillgångars risk, korrelation och avkastning. Modellen arbetar med långsiktiga prognoser och förväntan om lognormal prisutveckling. Risk och korrelationsprognoser bygger på historiska observationer vilka förväntas upprepas. Långsiktiga avkastningsplan prognostiseras genom analys av framtida kassaflöden och dagerns värderingar. Alla antagen uppdateras halvårsvis där samtliga enskilda variabler dokumenteras med analys av hur antagandet fastställdes. Utgångspunkten för simulering är ägande av index i fasta vikter utan aktiv förvaltning eller kostnader över simuleringsperiod. Det finns även varianter av OPM ESA som är anpassade för rådgivningsverksamhet och som används ute hos kund.

Behovsanalys (OPM ORP). 

ORP står för Optimal Risk Profile och är ett verktyg för att identifiera en behovsanpassad riskprofil som sedan presenteras i en långsiktig portföljrisk mätt i standardavvikelse (std). Denna riskprofil är sedan utgångspunkten för den strategiska allokeringen (OPM ESA). ORP modellen bygger på en sammanvägning av två beprövade metoder av riskbedömning, investeringshorisont och riskpreferens. OPM har även utvecklat förenklade verktyg för rådgivarverksamhet där resultatet kan kopplas till specifika portföljer istället för en optimal standardavvikelse. Eftersom ORP metodiken är kopplad till en portföljrisk kan förväntade framtida utfall simuleras vilket ger beslutsstöd. En bra kontroll av utfallet av ORP analysen är att studera ett möjligt utfall inom ett 95 procentigt konfidensintervall med ESA modellen.

Risk analys (OPM RM)

RM står för Risk Management och är ett modellpaket för riskanalys och riskuppföljning. Modellpaketet bygger på ett urval av de riskmodeller som OPM använder i den löpande verksamheten. Idag bistår OPM även två institutioner med löpande riskanalys. En styrka  med OPM tekniken är scenarioanalysen som är kopplad till OPM ESA modellen vilket ger bättre långsiktiga riskprognoser än modeller som endast baseras på standardavvikelse, normalfördelning och noll förväntad drift i avkastning.