Fonder

OPM Listed Private Equity

OPM Listed Private Equity är en aktiefond som investerar med internationella noterade Private Equity bolag. Private Equity har traditionellt varit förbehållet de riktigt stora pensionsfonderna och har då kommit med krav på extremt stora minsta investeringar och på långa inlåsningstider. Genom att investera i noterade bolag kan istället god likviditet och låga minsta investeringar erbjudas.

Fonden förvaltas av Tom Berggren som har ett unikt nätverk i industrin efter över 10 år som VD på Svenska Riskkapitalföreningen. Förvaltningsansatsen kombinerar traditionell private equity utvärdering och fundamental aktievärdering. Läs mer om denna process under Investeringsfokus / Private Equity.

De ingående innehav granskas kontinuerligt utifrån fastlagda etiska riktlinjer ”Norm-Based Screening” vilka tagits fram i samråd med specialistföretaget Institutional Shareholder Services (ISS) vilka även utför den kontinuerliga granskningen. Ansvarsfulla Läs mer om denna ansats under Om OPM / Ansvarsfulla investeringar eller i fondens hållbarhetsprofil.

OPM Listed Private Equitys värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

Portföljanalys av nuvarande allokering hittar Ni i fondens resultatrapport. Faktablad och teckningshandlingar finner Ni under Investera.

Profil

 • Stil: Noterade private equity bolag
 • Riskprofil: Globala aktier (fondens värde kan därför variera kraftigt)
 • Normal diversifiering: 20-40 innehav
 • Minsta initiala investering: 10 000 SEK
 • Likviditet: Daglig
 • Fast avgift: 1,3% + 0,2% administrationsavgift (Totalt 1,5%)
 • Rörlig avgift: Nej
 • Tracking Error: 3,6% (Beräknat på 24m månatlig data mot Redrocks Global Private Equity Index. Avkastning per 2018-12-28)
 • Active Share: 63,1% (Beräknat mot Redrocks Global Private Index i SEK. Allokering per 2018-12-28)

Ladda ner

OPM Global Quality Companies

OPM Global Quality Companies är en aktiefond som investerar med globala kvalitetsbolag och är byggd för långsiktigt ägande. Innehaven kännetecknas av stark internationell marknadsposition, hög lönsamhet, god långsiktig tillväxt och låg operationell risk.

Förvaltningsansatsen är strikt fundamental där bolagen väljs med ansatsen om långsiktigt ägande där värdeutvecklingen skall komma av bolagens långsiktiga kassaflöden. Metoden kombinerar kvalitetsaspekter med fokuserad värdeförvaltning, vilket innebär att vi investerar långsiktigt i ett begränsat antal bolag av hög kvalitet och med attraktiv värdering som vi  verkligen tror på. Portföljkonstruktionen baseras i huvudsak på verksamheternas resultatutveckling över en konjunkturcykel och syftar till att bygga en portfölj där den aggregerade resultatutvecklingen i låg grad påverkas av konjunktursvängningar. Läs mer om denna process under Investeringsfokus / Kvalitetsbolag.

Ansvarig förvaltare är Simon Reinius som började utveckla förvaltningsmodellen på 90-talet under sin tid på Investor AB. Utöver Simon arbetar Emanuel Furubo med analys inom förvaltningen.

De ingående innehaven granskas kontinuerligt utifrån fastlagda etiska riktlinjer ”Norm-Based Screening” vilka tagits fram i samråd med specialistföretaget Institutional Shareholder Services (ISS) vilka även utför den kontinuerliga granskningen. Ansvarsfulla investeringar är även en integrerad strategi för att öka avkastningen och sänka risken i fonden. Detta då vår övertygelse är att bolag som utmärker sig positivt och ligger inom uthålliga industrier har större förutsättningar att bli långsiktiga vinnare. Läs mer om denna ansats under Om OPM / Ansvarsfulla investeringar eller i fondens hållbarhetsprofil.

OPM Global Quality Companies värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

Portföljanalys av nuvarande allokering hittar Ni i fondens resultatrapport. Faktablad och teckningshandlingar finner Ni under Investera.

Profil

 • Stil: Globala kvalitetsbolag
 • Riskprofil: Globala aktier (fondens värde kan därför variera kraftigt)
 • Normal diversifiering: 30-50 innehav
 • Minsta initiala investering
  – Andelsklass A 10 000 SEK
  – Andelsklass B 10 000 000 SEK
 • Likviditet: Daglig
 • Fast avgift
  – Andelsklass A 1,0% + 0,2% administrationsavgift (Totalt 1,2%)
  – Andelsklass B 0,4% + 0,2% administrationsavgift (Totalt 0,6%)
 • Utdelning: Klass A har ingen utdelning medan klass B har en årlig utdelning om 4%
 • Rörlig avgift: Nej
 • Tracking Error: 3,4% (Beräknat på 24m månatlig data mot Morningstar Global Markets Large-Mid Cap Index i SEK. Avkastning per 2018-12-28)
 • Active Share: 81,7% (Beräknat mot Morningstar Global Markets Large-Mid Cap Index. Allokering per 2018-12-28)

Ladda ner

OPM Absolute Managers

OPM Absolute Managers är en fondandelsfond som investerar i en portfölj av internationella UCITS reglerade hedgefonder och erbjuder daglig likviditet.

Fonden favoriserar hedgefonder som förväntas uppvisa låg långsiktig korrelation mot aktier. Sådana fonder hittas främst inom strategierna Global Macro, Equity Market Neutral och Managed Futures. Då utbudet av daglighandlade hedgefonder är mindre än för månadshandlade är inriktningen ej lika strikt inriktat som för fonderna OPM Vega och CARNEO Systematic Alpha.

Förvaltningen sköts av team som leds av Martin Alm.  De ingående fonderna väljs efter en ansats där vi söker ledande aktörer relativt andra fonder inom samma strategi. Läs mer om denna process under Investeringsfokus / Hedgefonder.

De ingående hedgefondernas innehav granskas kontinuerligt utifrån fastlagda etiska riktlinjer ”Norm-Based Screening” vilka tagits fram i samråd med specialistföretage Institutional Shareholder Services (ISS) vilka även utför den kontinuerliga granskningen. Vidare arbetar OPM aktivt för att påverka hedgefonderna för ökad långsiktighet och ökat ägaransvar. Läs mer om denna ansats under Om OPM / Ansvarsfulla investeringar eller i fondens hållbarhetsprofil.

Portföljanalys av nuvarande allokering hittar Ni i fondens resultatrapport. Faktablad och teckningshandlingar finner Ni under Investera.

Profil

 • Stil: Daglighandlade hedgefonder med låg aktiekorrelation
 • Risk profil: < 0,2 Beta mot globala aktier
 • Valutasäkrad: Ja till SEK
 • Normal diversifiering: 5-15 hedgefonder
 • Minsta initiala investering
  – Andelsklass A 50 000 000 SEK
  – Andelsklass B 50 000 SEK
 • Likviditet: Daglig
 • Fast avgift
  – Andelsklass A 0,4% + 0,2% administrationsavgift (Totalt 0,6%)
  – Andelsklass B 1,0% + 0,2% administrationsavgift (Totalt 1,2%)
 • Rörlig avgift: 10% av vinst
 • High watermark: Ja, evigt och gemensamt
 • Tracking Error: 3,6% (Beräknat på 24m månatlig data mot HFRX Global Hedge Fund Index. Avkastning per 2018-11-30)

Ladda ner

OPM Multi Hedge

OPM Multi Hedge är en fondandelsfond som investerar i en portfölj av internationella UCITS reglerade hedgefonder och erbjuder daglig likviditet.

Fonden favoriserar hedgefonder som förväntas uppvisa låg långsiktig korrelation mot aktier. Sådana fonder hittas främst inom strategierna Global Macro, Equity Market Neutral och Managed Futures. Då utbudet av daglighandlade hedgefonder är mindre än för månadshandlade är inriktningen ej lika strikt inriktat som för fonderna OPM Vega och CARNEO Systematic Alpha.

Förvaltningen sköts av team som leds av Martin Alm.  De ingående fonderna väljs efter en ansats där vi söker ledande aktörer relativt andra fonder inom samma strategi. Läs mer om denna process under Investeringsfokus / Hedgefonder.

De ingående hedgefondernas innehav granskas kontinuerligt utifrån fastlagda etiska riktlinjer ”Norm-Based Screening” vilka tagits fram i samråd med specialistföretage Institutional Shareholder Services (ISS) vilka även utför den kontinuerliga granskningen. Vidare arbetar OPM aktivt för att påverka hedgefonderna för ökad långsiktighet och ökat ägaransvar. Läs mer om denna ansats under Om OPM / Ansvarsfulla investeringar.

Portföljanalys av nuvarande allokering hittar Ni i fondens resultatrapport. Faktablad och teckningshandlingar finner Ni under Investera.

Profil

 • Stil: Daglighandlade hedgefonder med låg aktiekorrelation
 • Risk profil: < 0,2 Beta mot globala aktier
 • Valutasäkrad: Ja till SEK
 • Normal diversifiering: 5-15 hedgefonder
 • Minsta initiala investering: 50 000 000 SEK
 • Likviditet: Daglig
 • Fast avgift: 0,4% + 0,2% administrationsavgift (Totalt 0,6%)
 • Rörlig avgift: 10% av vinst
 • High watermark: Ja, evigt och gemensamt

Ladda ner

OPM Vega

Specialfonden OPM Vega är en fondandelsfond som investerar i en portfölj av nordiska hedgefonder.  Fonden fokuserar på hedgefonder som förväntas uppvisa låg långsiktig korrelation mot aktier. Sådana fonder hittas främst inom strategierna Global Macro, Equity Market Neutral och Managed Futures.

Fonden är konstruerad för att vara en optimal komponent i traditionella pensionsportföljer och ett tydligt substitut för räntebärande placeringar. Den historiska risken har varit nära korta statsobligationer (Beta risk).

Förvaltningen sköts av team som leds av Martin Alm.  De ingående fonderna väljs efter en ansats där vi söker ledande aktörer relativt andra fonder inom samma strategi. Läs mer om denna process under Investeringsfokus / Hedgefonder.

De ingående hedgefondernas innehav granskas kontinuerligt utifrån fastlagda etiska riktlinjer ”Norm-Based Screening” vilka tagits fram i samråd med specialistföretage Institutional Shareholder Services (ISS) vilka även utför den kontinuerliga granskningen. Vidare arbetar OPM aktivt för att påverka hedgefonderna för ökad långsiktighet och ökat ägaransvar. Läs mer om denna ansats under Om OPM / Ansvarsfulla investeringar eller i fondens hållbarhetsprofil.

Portföljanalys av nuvarande allokering hittar Ni i fondens resultatrapport. Faktablad och teckningshandlingar finner Ni under Investera.

Profil

 • Stil: Nordiska hedgefonder med låg korrelation
 • Riskprofil: +/- 0,1 Beta mot globala aktier
 • Valutasäkrad: Ja till SEK
 • Normal diversifiering: 5 – 15 fonder
 • Minsta initiala investering
  – Andelsklass A 10 000 SEK
  – Andelsklass B 10 000 000 SEK
 • Likviditet: Månatlig
 • Fast avgift
  – Andelsklass A 1,3% + 0,2% administrationsavgift (Totalt 1,5%)
  – Andelsklass B 0,2% + 0,2% administrationsavgift (Totalt 0,4%)
 • Utdelning: Klass A har ingen utdelning medan klass B har en årlig utdelning om 4%
 • Rörlig avgift: 10% av vinst
 • High watermark: Ja, evigt och gemensamt
 • Tracking Error: 2,8% (Beräknat på 24m månatlig data mot HFRX Global Hedge Fund Index. Avkastning per 2018-11-30)

Ladda ner

Carneo Systematic Alpha

Specialfonden Carneo Systematic Alpha (tidigare OPM Omega) är en fondandelsfond som investerar i en portfölj av internationella hedgefonder.  Fonden fokuserar på hedgefonder som förväntas uppvisa låg långsiktig korrelation mot aktier. Sådana fokuserar på strategierna Global Macro och Managed Futures.

Fonden är konstruerad för att vara en optimal komponent i traditionella pensionsportföljer och ett tydligt substitut för räntebärande placeringar. Den historiska risken har varit nära korta statsobligationer (Beta risk).

Förvaltningen sköts av team som leds av Martin Alm. De ingående fonderna väljs efter en ansats där vi söker ledande aktörer relativt andra fonder inom samma strategi. Läs mer om denna process under Investeringsfokus / Hedgefonder.

De ingående hedgefondernas innehav granskas kontinuerligt utifrån fastlagda etiska riktlinjer ”Norm-Based Screening” vilka tagits fram i samråd med specialistföretaget Institutional Shareholder Services (ISS) vilka även utför den kontinuerliga granskningen. Vidare arbetar OPM aktivt för att påverka hedgefonderna för ökad långsiktighet och ökat ägaransvar. Läs mer om denna ansats under Om OPM / Ansvarsfulla investeringar eller i fondens hållbarhetsprofil.

Portföljanalys av nuvarande allokering hittar Ni i fondens resultatrapport. Faktablad och teckningshandlingar finner Ni under Investera.

Profil

  • Stil: Globala hedgefonder med låg aktiekorrelation
  • Riskprofil: +/- 0,1 Beta mot globala aktier
  • Valutasäkrad: Ja till SEK
  • Normal diversifiering: 5-15 fonder
  • Minsta initiala investering:
   – Andelsklass A 10 000 SEK
   – Andelsklass B 10 000 000 SEK
  • Likviditet: Månatlig
  • Fast avgift:
   – Andelsklass A 0,8% + 0,2% administrationsavgift (Totalt 1,0%)
   – Andelsklass B 0,2% + 0,2% administrationsavgift (Totalt 0,4%)
 • Rörlig avgift: 10% av vinst överstigande SSVX90
 • High watermark: Ja, evigt och gemensamt
 • Tracking Error: 4,6% (Beräknat på 24m månatlig data mot HFRX Global Macro / CTA Index. Avkastning per 2018-11-30)

 

Ladda ner